Ultimate Beneficial Owners

Voordat wij een verzekering mogen sluiten, moeten wij een cliëntenonderzoek doen. Dat is een verplichting die volgt uit diverse wet- en regelgeving, waaronder de sanctiewetgeving. Onderdeel hiervan is het bepalen van de ‘uiteindelijk belanghebbende’. Deze belanghebbende wordt Ultimate Beneficial Owner (UBO) genoemd. Uw organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Vaak is deze informatie terug te vinden in de registers van de Kruispuntbank van Ondernemingen.  Als deze registers onvoldoende gegevens bevatten over de UBO van een bedrijf, dient TVM Belgium deze gegevens op te vragen bij het betreffende bedrijf. [DI1] Doorgeven wie uw UBO’s zijn, doet u via het UBO-formulier, onderaan te downloaden in verschillende talen.

Hulp bij UBO-formulier invullen

Wie uw UBO’s zijn

Wie uw UBO’s zijn, hangt af van de rechtsvorm van uw organisatie.

NV, vereniging en andere rechtspersonen

Heeft uw bedrijf of organisatie rechtspersoonlijkheid, dan is er steeds sprake van een UBO die geïdentificeerd moet worden. Een UBO is steeds een natuurlijke persoon.

  • Degene die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie
  • Degene die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen
  • Degene die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van uw organisatie
  • Degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten

Eenmanszaak, vof en andere personenvennootschappen

Heeft u een eenmanszaak of een personenvennootschap zoals een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een of meer van de volgende natuurlijke personen.

  • Degene die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van het vermogen
  • Degene die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie
  • Degene die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist

Pseudo-UBO

Soms is het niet mogelijk een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen. In dat geval wordt het bestuursorgaan van de rechtspersoon als UBO aangemerkt. Deze personen noemen we pseudo-UBO’s.

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij verwerken de persoonsgegevens die u op het UBO-formulier invult voor de volgende doelen:

  • Klantonderzoek (CDD), verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving
  • Ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen
  • Voor statistische analyses

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door derden om financiële dienstverleners in staat te stellen (cliënten)onderzoeken uit te voeren.

Naar het Privacy Statement

Disclaimer

Ondertekening van het UBO-formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.