Disclaimer

Voor dat u verder kunt: Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Definitie TVM 

TVM zoals hiervoor vermeld is een verzamelnaam en omvat de navolgende rechtspersonen: Coöperatie TVM U.A. (KvK nr. 04021669), TVM verzekeringen N.V. (KvK: 53388992), TVM Diensten Holding (KVK nr. 04030353).

TVM solutions: KBO 0472.210.351 – RPR Antwerpen – BE95 4365 0484 6158 – KREDBEBB – Dochteronderneming van TVM Diensten Holding – Berchemstadionstraat 78 2600 Berchem – Dienstverlener KMO portefeuille DV.O237803 – VHV OC-176 – Erkend voor VOV.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door TVM uitdrukkelijk afgewezen.

TVM biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site 

TVM streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. TVM streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. TVM wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. TVM aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel TVM alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door TVM worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlink

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van TVM dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door TVM onderhouden en TVM heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. TVM geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij TVM dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van TVM.

Virussen 

TVM garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de website van TVM Belgium zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

© Coöperatie TVM U.A.

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.