TVM brokerage

Als captive broker van TVM Belgium voorzien wij TVM klanten van dekkingen die uw makelaar niet kan voorzien.

Wie is TVM brokerage N.V.?

TVM brokerage N.V. is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar met zetel en hoofdkantoor gevestigd te Berchemstadionstraat 78, Berchem. TVM brokerage is een 100% dochtermaatschappij van de Nederlandse Coöperatie TVM U.A.

U kunt bij ons terecht voor de volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten:

  • U kunt als klant van TVM Belgium een beroep doen op ons om een bijkomende verzekeringsovereenkomst af te sluiten die niet behoort tot het productgamma van TVM Belgium en die uw makelaar niet kan aanbieden.
  • Wij stellen u één of meerdere verzekeringsovereenkomsten voor of bieden deze aan.
  • Wij verrichten het voorbereidend werk met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.
  • Wij bemiddelen bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.
  • Wij assisteren bij het beheer of de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zoals bij schadegeval of wanneer er zich belangrijke wijzigingen voordoen.

Wettelijke bescherming

Vanaf 6 december 2018 is de EU Verzekeringsdistributierichtlijn (IDD) omgezet in de Belgische Verzekeringswet. Het gaat hierbij om regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten. U kunt deze teksten raadplegen op de website van de FSMA.

1. Vergunning

TVM brokerage N.V. is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als verzekeringsmakelaar. Dit register wordt bijgehouden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA), te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 onder het nummer 2963.
Onze inschrijvingsgegevens treft u hier aan. Onze inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen treft u hier aan.

2. Talen waarin TVM brokerage met u communiceert

Wij kunnen met u in het Nederlands of het Frans communiceren, al naargelang uw voorkeur. U kunt uw voorkeur steeds wijzigen.

3. Methoden van communicatie

Als klant kunt u met ons communiceren per brief, per e-mail, telefonisch of via een afspraak. Door de opgave van uw e-mail adres als communicatiemiddel aanvaardt u dat TVM brokerage u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen.

TVM brokerage N.V.
Berchemstadionstraat 78
BE-2600 Berchem
+32 (0)3 285 92 10
brokerage@tvm.be

4. Algemene voorwaarden van de door TVM brokerage N.V. aangeboden verzekeringsproducten

Klik op de naam van een maatschappij om naar de website te gaan waar de algemene voorwaarden van de contracten, die door ons aangeboden worden, kunnen geraadpleegd  en gedownload worden.

Allianz

Arag

AXA

Baloise

D.A.S. Rechtsbijstand

DKV

Euromex

IBIS

Vivium

5.  Belangenconflictenbeleid

De MiFID gedragsregels hanteren als basisprincipe dat wij bij elke activiteit van verzekeringsdistributie ten aanzien van de belangen van onze klanten loyaal, billijk en professioneel moeten handelen. Er kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen waarbij de toepassing van dit principe wordt verhinderd of bemoeilijkt. De verzekeringswet legt ons in dit verband een reeks verplichtingen op. TVM brokerage N.V. heeft in dit verband een belangenconflictenbeleid uitgewerkt  ter bescherming van de belangen van de klant. U kunt dit belangenconflictenbeleid raadplegen via deze link.

6. Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een basisvergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze basisvergoeding maakt deel uit van de verzekeringspremie die u betaalt voor de door u afgesloten polis(sen). Daarnaast kunnen wij andere vergoedingen ontvangen die het verlenen van de verzekeringsbemiddelingsdienst mogelijk maken.

Wij ontvangen enkel vergoedingen die niet strijdig zijn met het principe dat wij ons op loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van onze klanten. Op uw verzoek verstrekken wij u bijzonderheden over ons vergoedingenbeleid en meer in het bijzonder over de vergoedingen die op uw contract van toepassing zijn.

7. Klachten

Wij stellen alles in het werk om uw belangen naar best vermogen te behartigen. Indien u een klacht heeft m.b.t. het presteren van onze  diensten die  wij niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze dienst customer protection.

TVM brokerage customer protection
Berchemstadionstraat 78
BE-2600 Berchem
customerprotection@tvm.be

Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen:
Square de Meeûs, 35 - 1000 Brussel.
+32 (0)2 547 58 71
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

TVM Belgium gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.